دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نادر   شاکری

پست الکترونیکی : n.shakeri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تربیت بدنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تربیت بدنی -علوم ورزشی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1385/04/13

نادر شاکری

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

^